Privacy disclaimer

In deze Privacy disclaimer informeert FOI u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. FOI staat ervoor dat het de privacy van de gebruikers van onze website en onze cursisten beschermt. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. FOI respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Om welke gegevens gaat het en wanneer?


FOI verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij een informatieaanvraag of inschrijving voor een opleiding, brochures, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij doen dit wanneer u gebruik maakt van producten of diensten van FOI. Dit kan zijn telefonisch, per mail of via onze website. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw evaluatie van de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt FOI persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Met welk doel gebruikt FOI uw gegevens?


FOI gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Voor de uitvoering van de opdracht, zoals bevestiging van deelname en andere praktische zaken rondom deelname aan de opleiding zoals de registratie en administratieve afhandeling en het optimaal verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, hiervoor dienen bijvoorbeeld de ingevulde evaluatieformulieren;
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan op FOI rustende wet- en regelgeving.

Alle informatie die wij over u verzamelen, wordt uitsluitend gebruikt om onze service aan u te verbeteren, en om het gebruiksgemak van de inhoud en de diensten op onze website beter bij uw voorkeur aan te laten sluiten

Trainer van de opleiding


Indien u zich inschrijft en deelneemt aan een opleiding, geeft u toestemming om voor de betreffende opleiding, uw persoonsnaam, functieomschrijving, organisatienaam en emailadres te delen met trainers en eventueel samenwerkingspartners van de opleiding. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de trainers om de uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan FOI informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisaties. FOI zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan FOI of indien FOI daartoe wettelijk verplicht is.

Online leeromgeving


De persoonsgegevens en emailadres van cursisten aan een opleiding, waarbij de online leeromgeving wordt gebruikt, worden gedeeld met de docent van de opleiding, enkel ter uitvoering van de overeenkomst (opleiding) die wij met u zijn aangegaan.

Facebook, LinkedIn en Google analytics


E-mailmarketing

FOI maakt gebruik van doelgroepgerichte e-mailmarketing. Wij maken hiervoor gebruik van een e-mail marketingtool. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. Daarin staat voor uw doelgroep relevant nieuws, blogs en informatie over onze (nieuwe) producten en diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden via de afmeldlink, of via info@foi.nl.

Beveiliging en bewaartermijn


Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. FOI bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. FOI mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot FOI richten door een e-mail sturen naar info@foi.nl, onder vermelding van uw naam en adres. FOI zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal FOI de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

FOI behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze disclaimer alstublieft regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van www.foi.nl stemt u in met dit privacybeleid.

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd