Klachtenprocedure

​1. FOI vindt het belangrijk tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij:

FOI t.a.v. de directie FOI - Bosscheweg 40 5056 KC Berkel-Enschot

2. De ontvangst van de klacht wordt door FOI binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener.
3. De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van FOI.
4. De directie van FOI zal binnen drie weken na ontvangst, een adequate reactie geven.
5. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en FOI, kan de opdrachtgever zich wenden tot de kantonrechter. Het oordeel van deze kantonrechter is bindend.

Algemene uitgangspunten bij klachten

  • FOI houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
  • FOI neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam, adres en de datum van de melding.
  • FOI kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
  • U ontvangt van FOI een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van uw klacht zullen nemen.

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd