Plaatje blog
26-01-2022
Finance
Marleen
Auteur Marleen van de Sande

TOA-krediet voor (her)start of aanpassing bedrijfsactiviteiten

Het kabinet heeft een kredietfaciliteit (TOA-krediet) geïntroduceerd voor ondernemers met schulden die, met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. Daarnaast versoepelt het kabinet de belastingregels bij een saneringsakkoord. In deze bijdrage lichten we beide maatregelen nader toe.

Wat is het Time-out-arrangement (TOA)?

Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Sommige door de Coronacrisis getroffen ondernemers zullen alleen hun bedrijven kunnen voortzetten als bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt (bijvoorbeeld om de kosten van de specialisten te betalen of de schuldeisers een passender aanbod te kunnen doen). Het moet gaan om mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn.

Het belangrijkste doel van het TOA-krediet is om bedrijven in staat te stellen om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de (her)start of aanpassing van de bedrijfsactiviteiten.

Er zijn twee vormen van het TOA krediet, een werkkapitaal variant en een achtergestelde variant. Deze beide varianten kunnen gecombineerd worden, mits de maximale hoogte van het TOA krediet € 100.000,- bedraagt. En hierbij mag het achtergestelde deel maximaal 30% zijn van de totale kredietbehoefte. Deze achterstelling geldt ten opzichte van andere financiers. Met deze achterstelling kan er eenvoudiger additioneel (groei)kapitaal aangetrokken worden.

Kenmerken

Dit zijn de kenmerken van het TOA werkkapitaalkrediet en TOA achtergesteld krediet:

 • Het TOA krediet bedraagt maximaal €100.000,- en kan desgewenst (voor maximaal 30% van het krediet) in de vorm van achtergesteld vermogen worden verstrekt.
 • Het TOA-krediet kan gebruikt worden voor werkkapitaal, benodigde activa voor de herstart en voor de juridische en begeleidingskosten (tot een maximum van € 35.000) die gepaard gaan met een WHOA-traject.
 • Het TOA krediet is niet bedoeld voor financiering van crediteurenakkoorden. Of voor herfinanciering van bestaande kredieten.
 • Verleende TOA-kredieten hebben een maximale looptijd van 6 jaar en kennen een lagere rente dan marktconform (2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor evt. component achtergesteld vermogen).
 • Geen behandelkosten
 • Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid, bij BV middels persoonlijke borgstelling

Voor het TOA-krediet heeft het kabinet € 200 miljoen vrij gemaakt.

Het TOA-krediet is aan te vragen van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2024 bij Qredits.

Benodigde informatie

Om in aanmerking te komen voor een TOA krediet is nodig:

 • Een startverklaring WHOA en een bevestiging dat de verklaring bij de rechtbank is gedeponeerd
 • Een herstructureringsplan. Hierin wordt beschreven op welke basis de herstructurering plaatsvindt en wordt de financiële haalbaarheid beschreven. Uit het plan moet een levensvatbare doorstart blijken.
 • Een crediteurenakkoord al dan niet door de rechter gehomologeerd
 • Inzage in de privé situatie (middels IB aangifte of prive begroting)

Versoepeling beleidsregels Belastingdienst bij saneringsakkoord

Naast het TOA krediet heeft het kabinet de Belastingdienst toegestaan zich tijdelijk (te weten vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023) soepeler op te stellen bij een minnelijk saneringsakkoord. De reguliere beleidsregels bepalen dat de Belastingdienst enkel meewerkt aan een saneringsakkoord wanneer hij het dubbele percentage ontvangt ten opzichte van wat de concurrente schuldeisers wordt aangeboden. De Belastingdienst mag met het versoepelde beleid genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Door deze maatregel wordt het voor schuldeisers aantrekkelijker om in te stemmen met een onderhands akkoord. Het aanbod dat de onderneming de schuldeisers kan doen is al snel aantrekkelijker dan het vooruitzicht in geval van een faillissement, waar de schuldeisers pas een uitkering tegemoet kunnen zien wanneer de Belastingdienst als preferent schuldeiser volledig is voldaan.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/o...

https://qredits.nl/toa-krediet...

Blijf op de hoogte van ons aanbod met onze nieuwsbrief

Certificering

Cedeo
Belasting
Nopd